Inventari de l’església de Sant Bartomeu de Ferreries

Bme-1570-7.2
Primo una custodi de argent y lo peu de lleuto deurat.

Ytem una caxeta de argent per los malalts.

Ytem un rollo circular de argent ab sos vidres.

Ytem altre caxeta de argent dels olis.

Ytem un caxonet per los olis.

Ytem un calser ab se petena de argent deurat.

Ytem un creu de fusta.

Ytem quatre corporals ab sus purificados.

Ytem un pali vert de seti, de la confraria de Sant Bertomeu y una casulla.

Ytem altre pali taronjat

Ytem altre pali de seti papal.

Ytem altre palis vert de tafeta vert.

Ytem una casulla morada de girasol.

Ytem quatre corporals ab sus purificados.

Ytem ? tovayolas de feristol moriscas.

Ytem ? tovayas de altar.

Ytem ? tovayolas.

Ytem quatre mantells de nostra Senyora un semellot dos blancs un negre,

tot vells.

Ytem una figura de Nostra Senyora del Roser.

Ytem quatre camits ab sus amits y dos sinyells y dos ruque

Ytem dos angelets de fusta.

Ytem un pavello del Santissim Sacrament.

Ytem un ostier.

Ytem un ancenser barqueta y cultera de lleuto.

Ytem una bacina.

Ytem uns canalobres de lleuto.

Ytem dos poms de aram.

Ytem una caladereta de aram per donar sperges.

Ytem una capsa pintada.

Ytem unas tovayas de pa beneyt chepadas.

Ytem tres palis blanchs.