Inventari de l’Església i Hospital de Mesells

Bm-1673-7.2

(…)

Item
una casulla de vellut blau molt vella ab se cayguda carmesina vella y arnada.

Item
tres camis ab dos mits y dos síngulos remputs, los dos camis vells que casi no
poden servir.

Item
dos cobricalis, ço es lo un blau y lo altre morat.

Item
dos tocadós cobrigàlzer y sinch purificadós ab una tavallolata.

Item
un mirall vaze negra, una pau y un quadro vell del Sant Christo y una creu de
fust pintada de blanch.

Item dos cadiras de repós vellas.

Tot lo sus dit se és trobat en
la secrestia.

 

En la Iglésia

Primo
sis banchs de respallas bons ab los peus tornatjats.

Item
una trone, una taule y un confesionari.

Item
quatre llàntias de llautó al uso ab ses cadenetas obradas y onze presentayes de
plata entre gran y patitas.

Item
un sepulcret pintat de colors per lo monument.

Item
dos cortinas grans de cotonina per tapar lo altar major.

Item
sinch altars en cade hu dos palis lo un de tafetá blanch ab esterilla de plata
bons, lo altre vellut vert vell y arnat, lo altre bo de fil de seda morats ab
esterilla de or, lo altre de flors de Masquilla de flors blancas de llana, y lo
altre de tafetá pardo.

Item
dos sacras, la evangélia de Sant Joan y tablilla del lavabo.

Item
un Christo crucificat patit sobre lo altar major.

Item
dos canelobres de fust daurats de or y quatre de fust de color.

Item
en lo altar major unas tovallas vellas en doble y una pàlia de filampua ab
rendeta, en altre altar atres estovallas vellas y pàlia de filampua vella, en
altre altar unas tovallas de filampus vellas y esquinzadas ab mostres de
filats, en altre altar altres tovallas en doble y una pàlia bona ab randa y
unas quartinetas de tafetà morat del Sant Christo, y en altre altar altres
tovallas y pàlia ab mostreta tot vell, dos creus de fust de sobre dos altars, y
una escaleta.

Item
un besí de llautó ab Sant Llatzer de que se acapte.

Item
quatre banchs sens respalles y dos escallas vellas en la Iglésia vella.

Primo
un banch de respalles y altre banch llarch també sens respalles.

Item
una caxa gran antigue dins de la cual hy ha lo següent:

Primo
una capsa de fust y dins ella lo seguent: primo
una capseta de plata ab son tapador de lo matex deurada de dins ab son
pavallonet de tafetà carmesí ab puntata de trenillo de or que serveix per
portar el viàtich.

Item
altra capseta de plata prollongada ab son tapador y cadenilla de lo matex, dels
olis de la extremaunsió.

Item uns cobricalis de tafetà blau ab se
flocadureta bo.

Item un tros de tafetà vermell a modo de
tavayoleta vell.

Item una capate de vellut carmesí brodat ab la
figura del Santíssim per portar lo viàtich ab estola y maniple de lo matex.

Item una casulla de vellut mostrejat vella.

Item altre casulla de mito vella color
albarcocat ab perfil de seda per el mitg vella.

Item
unas estolas blavas de talesetina y altres de taleta y altres de mito
albercocat y tres maniples de differents colors.

Item uns palis de setí vells taranjats ab
figura de Sant Llatzer.

Item un cobritaula de cordellat blau per la
taula de la Iglésia.

Item un missal molt usat.

Item altre misal patit vell.

Item
altre misal més patit de llatre antigue.

Item
dos tavallolas vellas de la
Iglésia.

Item sinch llansonets de dos tales per los
malalts.

Item uns palis de tela de corder vells ab
pinturas de sants.

Item
un flassadó vell y arnat y una màrfaga.

Item
una caldera de aram
[1] y uns ferros, tres llumaners de ferro.

Item
un càvech, una xada y una destral usat.

Totas las quals cosas demunt
espesificadas se són entregadas al dit Magnífich Antoni Gomila Fuster el qual
promet donar-ne compte y rahó son cas y lloch. Quibus etc. Obli. bona etc. De tot lo qual per a que const ad eternam
memoriam se ha continuat lo present
inventari de dits mobles per mi Joan Rotger notari en nom y veu de Joan Servera
notari secretari de la dita Universitat, Ciutat y Regne de Mallorca.

(…)


[1] Corregim arem.