Inventari de l’herència de Ramon de Sant Martí

Bm-1434-7.2

            Item un altre cofre vermell pintat atroba les coses següents:

            Et primo IIII pesses de
cotonina, tiren entre tots XXII canes.

            (…)

            Item dues pesses de
touallons cascú de dues canes.

            Item tres touayons cascun
de una cana.

            Item un plech de touallons
de bri cruus de larch de dues canes e mige.

            Item tres cubertes de cuxí
oldanes de bri.

            Item nou toualles de bri
per axugamans.

            Item una massota de ferro.

            (…)

            En lo qual alberch lo dit
Anthoni en lo dit nom atroba les coses seguents:

            Et primo en lo manjador
del dit alberch, ço és una taula poqueta abta per manjar ab sos petges e hun
banch.

            Item altra taula larga ab
sos petges e un banch larch.

            Item dues cadires de fust
per seura.

            Item una portadora de fust
ab tres sercols e ances de ferro.

            Item uns ayguaders e uns
corbellons per tirar lenya.

            Item un pagès de fust per
tenir lumaners.

            Item una lansa s[e]nse
ferro.

            Item IIII dargues velles e
de pocha velor.

            Item una ballesta de rotlo
e una poqueta de fust de pocha valor.

            Item una post de vet stant
demunt un pedrís abte per seura.

            Item un artibanch de dues
caxes vey buyt.

            Item una caxa quaix
podrida.