Inventari dels béns de Gabriel Gual

Bm-1471-7.2

            E primerament
atrobí en los béns e heretat del honorable Gabriel Gual, quondam, una alqueria cituada e posada en lo terme de la parròquia
de Sencelles constituhïda en lo loch vulgarment dit lo Arisal, en la casa de la
qual alqueria foren atrobats los béns mobles sehent e semovents de la tenor
següent:

            Primo
en la cambra de la casa de la dita alqueria hun lit encaxat nou ab banqual ab
son matalaf de lana e traveser de fluxell tots bons.

            Item
sobre lo dit lit hun parell de lansols de bri e stopa de quatre teles cascú.

            Item
una vànova prima oldana.

            Item
hun cortinatge de tela blava sotil de tres peses e sobresel.

            Item
dins lo bancal del dit lit foren atrobats los béns següents:

            Primo
una scudella cuscosonera encubertada obra de Màliqua.

            Item
una castanya de vidre ens cuberta.

            Item
una olleta de terra nova.

            Item
dues ampolletes de vidre e hun broqual.

            Item
set rams de stopa cuyta.

            Item
hun capdell de fil de stopa e hun ram de stopa crua.

            Item
una liura de lli poch més o menys sens filar.

            Item
hun parell de tovalles blanques.

            Item
una tovalla blanqua oldana.

            Item
hun lansol de tres teles de bri e stopa mig nou.

            Item
altre lansol de quatre teles de bri e stopa bo per usar.

            Item
altre lansol nou de quatre teles de bri e stopa.

            Item
altre lansol de dues teles usat de bri e stopa.

            Item
dos torqueboques vells petits.

            Item
una cuberta de coxí nova.

            Item
hun cobribanch de cànem pintat vell qui stava sobre lo dit banqual del dit lit.

            Item
dos coxins ab sos cubertes qui staven sobre lo dit lit.

            Item
sis torquaboques qui anaven per casa.

            Item
hun coffre vell bo pintat obra de València lo qual se diu és de la sogra del
dit deffunct, dins lo qual fonch atrobat lo qui’s segueix:

            Primo
un barragà nou pintat ab barres blanques, vermelles, grogues e blaves.

            Item
una capsa negra del dit deffunct vella e usada.

            Item
hun sanyo de leonard de drap setzè el dit deffunct.

            Item
un gipó de drap negre vell del dit deffunct.

            Item
una gonella de vert guay ab mànegues de vellut blau pla e ab vellut blau entorn
bona.

            Item
hun parell de clases de tela blanques del dit deffunct.

            Item
hun lansol de stopa nou de tres teles de stopa.

            Item
dos siris e hun troç pintats beneyts.

            Item
unes cuyrases bones cubertes de àmits negre.

            Item
una caxeta vella antiga dins la qual havia alguns trosos de arnès, sperons e
altres frasques de poqua valor e dues baneres velles e hun collar de cuyro.

            Item
dues squelles velles.

            Item
huns gossets de malla.

            Item
hun parell de lansols de bri e stopa bon de tres teles.

            Item
altre lansol de quatre teles nou de bri e stopa.

            Item
hun artibanch vell ab la cuberta sclaffada dins lo qual havia farina.

            Item
hun gans blau forrat tot de blanquet vell del dit deffunct.

            Item
hun coffre pintat ab letres grogues obra de València ab la cuberta sclafada
dins lo qual havia una servellera rassa ab algunes frasques e pedassos de poqua
valor.

            Item
una bacina de lautó.

            Item
hun rastre de capdells de fil<l> de bri en lo qual havia vint e nou
capdells.

            Item
una adarga chiqua bona.

            Item
dos canelobres de lautó.

            Item
en una recambra fonch atrobat hun lit vell rònech sobre lo qual havia una
vànova sotil squinzada.

            Item
alguns masos de li lo qual no és trenquat ni spadat.

            Item
en la entrada de la dita casa foren atrobats los béns següents:

            Primo
en una cambreta de la dita entrada havia alguns cavallons de li ja amerat sens
trenquar ni spadar.

            Item
dins la dita entrada dos basts de ase e hun albardà.

            Item
tres coures e una brida qui tot pengava en la paret.

            Item
tres collars de palma cuberts de cuyre e dos de fust tots de bèsties.

            Item
hun mars ginet vell.

            Item
dues rodelles pintades bones qui pengen en la paret.

            Item
hun càvech no guayre bo, huna destral, una axada, una xapeta e hun gavaguell
sotil.

            Item
hun fogó de ferro.

            Item
dues relles e dues traygues.

            Item
una lansa vella.

            Item
hun drap de pinsell pintat bo vell qui stà clavat en la paret ab la ystòria de
Sanct Jacme qui batalla ab moros.

            Item
hun drapet de pinsell ab la ymatge de Sanct Xpoffol (=Cristòfol) pintat qui stà
clavat en la paret.

            Item
hun taulell de scachs ab hun saquet dins lo qual havia scachs.

            Item
una taula ab sos petges nova.

            Item
una cadira plegadissa.

            Item
una caxeta de fust vella, dins la qual ha hun broqual e una copa de vidre e hun
tallador de fust.

            Item
hun plat de Màliqua fondo qui penga en la paret.

            Item
hun banquet vell qui stà danant la dita taula.

            Item
hun artibanch vell ab dos caxons dins lo hun del qual havia una setrilla, dues
olles de terra petites e hun pot ab sal.

            Item
unes tovalles qui pengen en una perga.

            Item
una serreta.

            Item
una garba buyda sens algun ganivet.

(…)

            Item
en la casa del seller atrobam lo qui’s segueix:

            Item
dues xàvegues de tirar palla.

            Item
hun quorter de cansalada.

            Item
deu forchs d’alls.

            Item
hun cubet.

            Item
set bótes da mena buydes.

            Item
dos quarratells la hu ab vinagre e l’altre és buyt.

            Item
alguns trosos de fustam de cups.

            Item
una sarrieta dins la qual ha algunes ferramentes, hun pich de molí de poqua
valor.

            Item
dins una cambreta de la dita casa hun lit e artibanch qui’s diu és del hereu
d’en Ramis.

            Item
una màrfega, hun traveser de fluxell[1], una vànova bona migansera
e una pesa de cortina blava, hun coxí sens cuberta de feuxell bo.

            Item
unes tovalles bones blanques.

            Item
hun librell gran de pastar.

            Item
dos sedasos e una stormia de palma.

            Item
una cuberta de orinal trenquat.

            Item
huns streps ginets vells.

(…)

            Item
en la vila de Sineu dins una cambra de la casa de capital fonch atrobat hun lit
encaxat banqual e banqueta velles.

            Item
hun matalaf squinsat sotil.

            Item
hun traveser lo qual se diu és de madona la dona.

            Item
hun coffre vell pintat obra de València ab la cuberta sclaffada buyt.

            Item
hun cubell gran de fusta grassa.

            Item
dos libres de paper la hun ab cubertes de fust appellat Boca de Consolació e
l’altre appellat Mirall dels devinals asots, los quals foren atrobats en poder
del discret mossèn Nadal Savales, prevere de la dita parròquia.

            Item
foren atrobats en la dita casa de capitol dos cayrats de melis e dos de poll.

            Item
hun peu de debanadores de ferro.

            Item
una bóta de mena miga de vinagre.

            Item
onze cavallons de vensisos.

            Item
unes peses de palma.

            Item
miga dotzena plats obra de Màliqua de terra.

            Item
nou scudelles de terra.

            Item
una garrotera de cànem.

            Item
unes bonetes de lana.

            Item
hun sach de lana vell.

            Item
hun libre de paper ab cubertes de pregamí de albarans del dit deffunct.

            Item
hun bast sotil.

            Item
una lansa de xeres en poder del discret mossèn Francesch Bonet, prevere.

            Item
hun broqual de vidre e hun got vert tot de vidre en poder del sobredit e una
lanterna de ferro petita.

            Item
miga bóta en poder d’en Luch Gilabert.

            Item
quatre sachs nous en poder d’en Anthoni Rubert.

            Item
dos basts e dues garroteres en poder d’En Berenguer Gasies.

            (…)

            Més una vinya i camps anomenat la Coma que dit senyor havia
venut a Gabriel Vendrell de Sineu per preu de 270 lliures.

            Més 35 quarteres de blat prestades a
Andreu Calvo de Muro.

            Més unes cases situades a la vila de
Sant Joan.

            Més un cup que havia comprat a Jaume
Mateu.

            (…)


[1] Corregim feuxell.