Mateu Salcet: Noticiari

Bm-1397-13.3

            a)      E
lo die dessusdit e lo sendemá que fo digmenge, per haver venjansa de la
maluestat e robaría feta per lo dit castellá, foren armades tres naus, duas
castellanas e una nostrada, e una galiota en la qual muntaren molts homens, e
fo d’aquellas capitá lo honorable en Berenguer de Montagut, lochtinent del
noble en Ramon d’Abeyla, Governador de Mallorques, e patrons de las duas
N’Asbert de Roaix e en Johan de Termens.

            Dimecres a VI de juny any
dessusdit, las dessusditas tres naus e una galiota, aprés que hagueren haúdas
duas batalles ab las demunt ditas duas naus, sen tornaren sens que no hagueren
victoria d’aquellas. Emperò ja abans havian jaquida anar los dits castellans la
nau que sen havian amanada de venecians sens que nols havian donat dapnatge
alcú, segons qu’es dix.

 

             b)

             En
lo mes de novembre any dessus dit vench en Mallorques un hom apellat en
Cardona, tramês per los jurats e consellers de la ciutat de Valencia, per
denunciar als jurats é prohomens de Mallorques que la ciutat de Valencia et de
Barsalona havian momprês é acordat que en reverencia de nostre Senyor fos fet
hun gran pessatge ó stol per pessar en Barbaria, per exaltacio de la fe
cristiana, é per haver lo cors precios de Jhesu Crist, lo qual moros sen havian
aportat de una capella que es en lo dit regne de Valencia; é axi mateix per fer
venjansa de la dita injuria; per que suscitaven los habitadors del regne de
Mallorques quina é quanta ajuda farian en lo dit pessatge.

 

             c)

             Dimecres
á XX de març any de
la Nat.
1398 foren posadas cedules per les portes de les esgleyes, per les quals nostre
Senyor lo Papa, per contemplacio de la armada dessus dita, atorgava indulgencia
de pena é de culpa á tots aquells qui en la dita armada irán personalment: é
moltes altres indulgencias á aquells qui almoynas hi farán dassò del lur.