Miquel Costa i Llobera: Carta a Francesch Matheu

Bm-1881-4

      Sr.
D. Francesch Matheu y Fornells.

    Amich estimat: dirigesch aquesta carta á n’en Picó
perque no sé ahont viviu. Rebí á son temps la vostra; pero no l’he contestada
fins al present perque desitjava enviarvos alguna cosa menys dolenta que la
marina aquí inclosa, per falta de millor. Enviarvos composicions ja publicades
me sabia greu; y les inédites que tenia ó estavan en mans d’un amich que no sé
hont para, ó no’m parexian apropiades pel Calendari. Per fí m’he determinat á
remétreus la que veureu: si no la trobau bona (qu’es molt possible) podeu
copiar de les que tench publicades pel Museo
Balear
. Si no
fos tan llarga’us recomanaria la de Miramar que, solament publicada en lo tom
de l’Arxiduch, deu esser casi gens coneguda. D’entre les Poncelles publicades á Palma l’any passat podriau tambe escullir
alguna cosa.

       Agrahint
de cor les vostres amistoses exhortacions, he de dirvos per esser franch, que
no es la poesia lo qu’ara principalment m’ocupa.
No fas l’amor, com Faust, á la verge Helena. Aquesta dona, simbol de
l’art grech, era l’esposa adúltera de Menelau, la robada de Páris.

       No creuréu lo poch poeta que som; may podre
fer cap poema, per mes que n’espereu de mi: l’imaginació per texir una llegenda
qualsevulla me falta absolutament. Contentauvos ab alguns esquits de lirisme
que no hi ha pasta per mes.

       Saludau
als amichs, singularment en Picó. Al Sr. Aguiló esper escríureli aviat que bé
mereix una enhorabona per ses dotze magnifiques glosades, que no son fochs
follets
, com ell les anomena, sinó una corona de dotze estrelles que nostre
primer poeta ha creat per la nostra Roqueta.

        Res
mes per ara, sino repetirvos que disposeu de vostre amich y S.S.

                                                                                                                                           Miquel
Costa y Llobera.

Pollensa 25 Setembre 81.