Moderació feta pels honorables Jurats sobre els immoderats furs de vaixells i obres de vidre comú i de sosa

Bm-1453-7.3

             Noverint universi, Quod anno
a nativitate Domini M.º CCCC.º quinquagesimo tercio, die videlicet mercurii
vicesima septima mensis junii coram nobili el magnificis dominis Francisco de
Erillio capitaneo et majordomo et Arnaldo de Viladamany et de Blanes militibus,
consiliariis et locumtenent illustrissimi domini nostri Aragonum Regis ac
gubernatore Regni Majoricarum et insularum Minoricarum et Evice regentibus,
comparuit discretus Petrus Martorell notarius Majoricarum, sindicus et
procurator Universitatis et Regni Majoricarum et presentavit eisdem nobili et
magnificis dominis locumtenentibus regiis per Petrum Salt notarium et alterum
ex scribis Curie Gubernacionis Majoricarum provisionem, ordinacionem et
tatxacionem seriey sequentis.

            Com, per extirpar diversos
abusos e excessos fets e comesos en los dies passats en la present ciutat e
Regne per los vidriers venedors dels vexells de vidre e senyors de aquell,
venents aquells dits vexells a molts grans e inmoderats fors e açò en gran dan
e prejudici de la
Universitat e habitadors del present Regne de Malorques, los
honorables mossèn Jordi de sent Joan cavaler, misser Bonifaci Morro doctor en
decrets, mossèn Joan Fuster, mossèn Berenguer Parera, mossèn Joan de Bas e
mossèn Lorens Marsal, jurats l’any present de la Ciutat e Regne de
Malorques, hagen fetes dels dits vexells de vidre e fors de aquells les
tatxacions e moderacions daval escrites.

            Primo cascuna pessa de gots de vidre ros e comú de forma major, a
raó de tres diners e de forma menor, a raó de dos diners.

            Item cascuna pessa de brocals comuns, a raó de
sis diners.

            Item cascuna pessa de copes ab peu alt del dit vidre, a raó de deu
diners.

            Item cascuna pessa de orinals, a raó de sis diners.

            Item cascuna pessa de les copes petites, a raó de quatre diners.

            Item cascuna pessa de les lantes, a raó de sis diners.

            Item cascuna pessa dels setrils petits, a raó de tres diners.

            Item cascuna pessa dels setrils majors, a raó de quatre diners.

            Item cascuna pessa dels salers, a raó de quatre diners.

            Item cascuna pessa de les ampolles comunes primes, a raó de cinch
diners.

            Item cascuna pessa de les castanyes comunes primes, a raó de cinch
diners.

            Item cascuna libra de les ampolles, castanyes e altres vexells
grossos e dobles, a raó de onze diners.

            Item cascuna pessa dels brocals de vidre o de ciricorn de talla de
Barchelona, a raó de dotze diners.

            Item cascuna pessa de les copes ab peu de canó de vidre de
ciricorn, a raó de dotze diners.

            Item cascuna pessa dels orinals de vidre de ciricorn, a raó de nou
diners.

            Item cascuna pessa de les copes poquetes de vidre de ciricorn, a
raó de nou diners.

           Per tant los dits honorables Jurats per execució e
observació de la dita ordinació, migensant auctorització e decret del noble e
magnífichs mossèn Franci Derill e Arnau de Viladamany e de Blanes, regents la
governació del dit Regne, proveeixen e ordonen, que la dita ordinació e
tatxació dels fors dels dits vexells de vidre sia axí per los senyors e obres
del dit vidre com per los revenadors e revenadores de aquells dits vexells de
vidre segons les tatxacions e fors de aquells dessus mencionades, tenguda e
observada. E açò sots pena de tres libres de moneda de Malorques, en la qual
encorreran per cascuna vegada, que contrafet serà, aplicadores la terça part al
fisch del senyor Rey, e l’altra terça part al honorable Mostassaf de la present
ciutat, e l’altra terça part als missatges del dit Mostassaf, de la qual pena
volen e ordonen los dits honorables Jurats sia execudor e exigidor lo dit
honorable Mostassaf. E ordonen més avant sots la dita pena que totes e sengles
persones, qui tenguen vidre per a vendre o hagen aquell acustumat de vendre,
degen e hagen e sien tenguts aquel vendre a tota persona, qui comprar ne volrà
als dits fors o preus tatxats e moderats, axí com dessus és ordonat, o a menys
fors si’s volran. E açò no puxen denegar o recusar en alguna manera, si la dita
pena desigen squivar. Franci
d’Erill. Arnau de Viladamany e de Blanes.