P. Tomàs Alou: Sermó de l’Obra

Bm-1858-6.1

            Carísims germans, á cosa
del any 1300 los nostros majors edificaren aquesta Iglesia, ahont feian ells y
noltros feym oració, aquí se reunian axi com noltros mos reunim per oferir los
nostros dons y sacrificis, y aqui ells demenavan axi com noltros demenam á Deu
perdó y misericordia.
Havent
esta població en mes de 500 añys ahumentat ab tanta consideració, havem arribat
ja á no cabrer dins la
Iglesia. Y de aqui prové que los pares no poden dur sos
infants a las solemnidats: Molts no poden entrar en la Iglesia per escoltar se
paraula de Deu, perque no y caben. Molts no acistexen á ses funcions mes
devotas perque han de ceurer en terra; si son veys no poden estar ab quietut
perque a sempentas los trevan des banch, y si son jovas, per lo matex de poch
conciderats, com se vevan estrets conversan, rivan, fan bulla y colcun qui
flastoma.

            Molts
de medis hey á per haumentar es fondos de l’obra sens cansarvos, qui vos asegur
que si los practicau, prest, prest, lo mes llarch dins vuyt añys, veurem la Iglesia acabada. N i há
qui pensan, y heu divan, que jo continuament vos molestaré demenant, y jo per
enganarvos he format un empeño de no servos gens molest, si voltros practicau
es conseys que vaig a donarvos. Comensam primer per los Señors. No dich res des
Clero, perque tots los Eglesiastichs estam entesos, y sabem qu em de fer, y vos
asegur que no vos faltara es seu bon exemple; perque poreu creurer que si tot
es poble fa á proporció de lo que faran es capellans, qui nomes son onze, en
manco de vuyt añys, la farem. Per axó dich primerament comensem pes Señors.
Entre tots, en tantas mils corteras des gra que se cuy dins Campos, pensant que
Deu las mos envia, en se acapta de s’estiu bé porem reunir 100 corteras de blat
per l’obra, pues a se Acuria Blanca qui tots son arrendadors y roters se acapta
regular es de trenta a coranta corteras y es un petit llogaret. Si los Señors
cuant venen una bota de vi de son valor posasen una paseta á se basina de
l’obra qui se pesetgerá cade diumenge á l’ofici, quina cantidat se poria reunir
en tantas botas de vi com hey á dins Campos. Si los Señors, cade venuda que fan
de merlas de aquellas cent lliuras ó mes que cobran posasen una llimosna á se
bacina de l’obra, si de cade porch gras que venen posasen una llimosna á se
bacina de l’obra pensant que han venut tres dobles mes barato per rova, en
tantas merlas y porchs grasos que venen, quina cantidat reunirian? Si es Señors
cuant cobran se tersa dels arrendadors posasen una llimosna á se basina de
l’obra cuant fan una venuda de llana, cuant venen una mula posasen una llimosna
á se basina de l’obra, en tants de Señors com hey a dins Campos, quina cantidat
reunirian cade añy, y es cap de s’añy no conexerian per aquexas llimosnas no
conexerian gens de buyt á se bosa.

            Los
Amos, ja van compresos en ses 100 corteras de blat. Pero cuant venen es añells
be poden donarne un á l’obra, y si n’i a cap qui me n vulga enviar un, jo ja se
qui el gorderá, y en un gros ó el vendrem ó el treurem á joya per l’obra. Los
Amos cuant tenen una nada de porcells volen llevar ses porcellas perque es
mascles vajan mes bons, pues que en donen una a l’obra. Si heu feys axi,
quantas porcellas y añells poria vendrer l’obra?

            Els
venedors, de aquellas patitas ganancias que tenen en so basó, en sos llagums,
en ses robas, en cualsevol genero sia, si de aquella patita ganancia be poden
posar una patita llimosna á se basina de l’obra. Los Manestrals cade cual de
son ofici, pot fer un poch de feina per l’obra, y sabeu que seria de molt que
entre tots es ferrers y fusters un poch per om entre tants que fesen se feyna
de fusta y ferro. Els picapedrers y trencadors… aquests no van com els
altres, aquets en lloch de donar á se basina los haurem de pagar. Es
picapedrers, si cade un un diumenge de feyna y un jornal cade mes, mirau quina llimosna
farian á l’obra. Y si es trencadors fesen com es de Llumajor qui fan un deposit
y en tres ó cuatre añys han gastat mes de cent duros á la Iglesia, pues que
regalasen alguns viatges de cantons, d’on se vuya sian, mos se[r]vexen be,
mirau quina llimosna a l’obra.

            Es
jornalers, pobres jornales, qui viven des pur jornal, si han de posar una
peseta á se basina, no poden, es cert que molts no poden ni mitja, pero per
miserable que sia un pobre, si vol, pot posar un doberet cade diumenge á se
basina de l’obra, y es cap de s’añy no conexera que sia mes pobre y haura donat
sincuanta dos dobes qui son vuyt sous y mitx. Mirau lo que pot fer un pobre
jornaler. Y un jornaler, per pobre que sia, no pora fer un jornal de franch cad
añy? Y es diumenges qui vos avisaran per cavar (?) grava, ó teyar lleña, ó per
altres cosatas, mirau lo molt que poreu donar á l’obra. Y axó ha de ser
molestarvos? A mi me pareix que axó no será darvos molestias. Encare he dexat
un punt. A n es carreters es diumenges, com duran cantons, grava, etc., ell los
haurem de dar (?) un glopet y es taverners de tant en tant poran contribuir ab
una botelleta d’aygordent.

            La Iglesia es se casa de
tots, y per lo matex, tots hem de contribuir. Y ses donas tambe? De manera; no
n faltaria altre si no que mos faltàs á se piedat el devot sexo femení. Ses
donas han de contribuir, y poden contribuir molt y ab molta facilidat. No parl
per ses Señoras, perque n’i há unas qui no han de donar conte mes que á Deu,
suposat no tenen qui los contradiga, y altres qui tenen facultat de sos marits
y superiors per fer llimosnas y obras piadosas, y unas y altres com son de un
caracter tan devot, com se experiencia me ha fet conexer, estich ben persuadit
que ab tot lo que licitament pugan, decencia, respecte y devocio á se casa de
Deu. Parl per totas ses donas en general. Cuant posau una lloca, de cade
llocada veneu un gallet y posau es dobes á se basina de l’obra. O sinó,
enviau-lo’m y el treurem a joya. De cada dotzena d’ous que veneu, posau un
doberet á se basina de l’obra y pujará alguna coa. Pues jo no tench reparo
algun en dir y creurer que cade añy s’enduan de Campos a Ciutat mes de sis mil
dotzenas d’ous y valrian mil sous qui son 90 (?) ll. … un dobe cade dotzena
qui es lo que dich. Ses taparas si totas ses donas qui cuyan taparas posasen un
dobe cade semmana á se basina de l’obra entre totas en acaba ses taparas hey
haurian posat mes de cuatre duros. Y tot axó que acab de dir-vos, tot axó, no
es facil de fer? y pensau que en venir es cap de s’añy qui hajau fet tot lo que
he dit, pensau conexer tenir ninguna falta? No, ni tampoch conexereu que siau
mes richs, y la Iglesia
se adelantará, y ses parets se faran altes y en menos de vuyt añys la acabarem.