Pagaments del claveratge

Ihesus

Comença lo libre dell clavarage de mi Pere de
Camporells comensat

a sinc de juny M CCCCLXXXXIII de lles despesses.

 

E primo per la ffesta de
Compus Christi per lo que despenguí per los capellans e trompetés e temborinés,
per vin grec, deu sous. X sous.

Ítem, per ffarina per ffer
coques e rollos, IIII sous, VI diners.

Ítem, per fill per anvelar
devant en Bonet, VI diners.

Ítem, per escombrar les
encontrades en [..]cat, II sous.

Ítem, per erba per anremar
la plaça del Mirador e mercat e les ancontrades, XI sous, VIII diners.

Ítem, per ffruyta de tota
manera, X sous.

Ítem, per vin blanc menta,
per hun corter IIII sous.

Ítem, per canelles de sera
me demenaren los jurats, hun sou. I sou.

Ítem, per los trompetés e
clero e tamborinés e altres [sunés], per tot II lliures, I sous.

Ítem, per sis mans de peper
per lo libre dells jurats e meu, sinc sous. V sous.

Ítem, per dos preguamins per
les cubertes e per liguar e per los títolls, per tot XIIII sous.

Ítem, per huna gerra per la
cassa dell consell per los senyós de jurats, I sou.

Suma, V
lliures, V sous, VIII diners.