Pro defunctis

Bm-1516-6.5

           Finalment, preguarem a nostro Senyor Déu i a la sua gloriosa mare per totes
les ànimes feels defunctes, especialment de nostros pares e mares e de tots
nostros benfactors. Si per ventura n’hi havia alguna qui fos detenguda en penes
de porgatori per penitències trencades e satisfactions no complides, que li
plàcia per la sua misericòrdia e pietat que les vulla traure de les penes en
què estan e col·locar-les en la sua sancta glòria de paradís. Amén.

 

            E per tant que millor
pugau recaptar gràcia de nostro Senyor Déu, devotament agenollats e
agenollades, fareu la confessió general de tots los peccats venials, per ço que
nostro Senyor Déu vos perdó los mortals dient axí. Confessió: Jo peccador, me
confés a nostro Senyor Déu Jesucrist e a la gloriosa verge Madona sancta Maria,
a mossènyer sanct Pere e a mossènyer sanct Pau, e a tota la cort celestial, e a
vós, pare espiritual, de tots los peccats que he fets, dits, pensats, mal
obrats ni he aidat a metre en obra, de l’hora que comencí a peccar fins en
aquesta d’ara, dels qui em recorden e no em recorden. De tots em
penet e clam mercè a nostro Senyor Déu que els me vulla perdonar, per mèrit de
la sua sagrada passió. Amén.

 

            E dit açò, lo prevere farà
l’absolució ab la mà dreta estesa sobre lo poble, dient axí: Misereatur … E
aprés lo prevere dirà axí: Per especial penitència, perquè aquesta confessió
que ara haveu feta, direu per una veguada l’oració del Pater noster e de l’Ave
Maria. En aquest loc, a les parròquies s’acostuma dir lo Credo e los deu
manaments.

 

              Si hi ha algú qui haja
parlat ab moro o mora o ab jueu o juia[1], o ab algú fora la lei en
què no ho haja fet en menyspreu de sancta mare Església, jo el n’absolc de part
de nostro Senyor Déu e del poder que a mi és comanat, e per penitència direu
per una veguada l’oració del Pater noster i de l’Ave Maria.

 

          Per constitució sinodal,
vos denunciam per excomunicats e excomunicades tots los fetillers i fetilleres,
conjuradors e conjuradores, forters e forteres, divins e divines, e tots
aquells e aquelles que fe e esperança han ab ells e ab lurs obres.

 

              Per aquesta matexa
constitució, vos denunciam per excomunicats tots marmessors i marmessores,
curadors i curadores i tots detenidors de béns que dins un any i un dia no han
complida la voluntat del defunct. Si, doncs, ja no havien licència del senyor
Bisbe o de son Vicari o d’execudor de pobres de Crist.

 

             E aprés dirà lo prevere:
Hajau per recomanats los bacins qui van entre Déu i vosaltres, en especial lo
bací d’aquesta sancta obra e de la candela qui crema davant lo cos preciós de
Jesucrist de l’Hospital General, de les ànimes de porgatori e tots los altres
bacins per ço que nostro Senyor Déu haja recomanades les vostres ànimes.

            E nota que si aquestes
recomanacions dels bacins se dirà en parròquia, dirà axí: Hajau per recomanats
los bacins qui van entre Déu y[2] vosaltres, especialment lo
bací de l’obra de la Seu. E
dels altres bacins diran segons la custuma de cascuna parròquia. E dit aço, lo
prevere legirà la cèdola dels anniversaris de la present sepmana e legida dirà:
Nosaltres farem nostro offici. Vosaltres, quant sentireu tocar les campanes
preguareu a nostro Senyor Déu per les ànimes d’aquests, per tant que axí tropiau
que preg per les ànimes de vosaltres. E dit açò, lo prevere dar-los la
benedictió dient: La gràcia del Pare i del Fill i del sanct Esperit sia sobre
vosaltres i sobre mi. Amén.

 

          Nota que en l’any hi ha
quatre trempes. Lo primer és dimecres, lo divenres e lo dissabte de la segona
semmana de coresma. Los altres són lo dimecres, lo divenres e lo dissabte
immediatament aprés les festes de cincogesma. Los altres són lo dimecres, lo divenres
e lo dissabte aprés la festa de la vera creu de setembre. Los altres són lo
dimecres, lo divenres e lo dissabte aprés la festa de sancta Lúcia.


[1] Corregim juïa perquè no és
segura aquesta pronúncia.

[2] Corregim i per y, però podria ser e.