Rafel Busquets: Miracles de Nostra Senyora de Lluc

Bm-1684-6


          a)

 

          Già
una llvm del Cel à vns Mariners qui anaven à le Santa Casa de Lluch à complir à
Nre S. un Vot.

 

          Desde
Barçelona pera Mallorca navegave vn Vaxell, y sobrevingué tan cruel borrasca, y
tan desfeta tempestat, que ia timidos los Navegans tenian per cert el dexar
entre les aigues se vida; pero fluctuant entre les Onas acudiren al emparo de
Nostre Sra. de Lluch, prometenli los Marines, que si escapauen del perill
elegirian Peregrins qui en nom de tots visitasen la Santa Figura de
Nostre Señora de Lluch; y apenas agueren fet el Vot quant se trobaren à
salvament; pues miraculosament los embocà vn colp de mar per el Torrent de
Parells (que es vn pas molt estret, y entre altissimas peñas) y quedà tan dins
de terra el Vaxell, que no arribà mes à ell le furia de les Ones, ni la risague
de les aigues: En agreiment pues de tan singular Benefici anaven los Peregrins
per lo Cami de Soller, que està iunt en lo del Torrent de Perells â cumplir son
Vot à le Santa Casa; y quant foren en lo Bosch, ò Alsinar de Escorca (puesto de
tante espesure, y maleses, que ni de dia es conex á penas en ell el cami) los
sobre vinguè le nit ab tanta pluja, neu, furiosos vents, y ab tanta obscuritat,
que es trobaren perduts, iudicant per maior perill el de terra en que es
trobaven, que el que avien ia passat en el mar. En esta nova afliccio, y engustia,
invocaren tambe de nou à Nostre Señora Santissima de Lluch, le qual oint luego
les suas devotes pregaries los socorreguè ab vne llum del Cel qui sels posà
devant guiantlos, qual altre Columne de resplandors à los Isrraelites despues
de le esclavitut de Egipta. Pensaren los Peregrins que era algu caminant el que
aportave le llum, y temerosos de que no es desviàs, ò no sels encubris, el pas
que lo anaven seguint, anaven tambe cridant ab afectuoses pregaries, el que
creian que le aportaue, y donantse pressa pera avensar cami, y alcansar le
llum, subitament los desaparaguè, y trobanse ia en el portal de la Sta Casa, conagueren ab
aso que era llum del Cel, que qual à altres Magos los avia guiats fins en el
puesto â hont trobaren à Maria, y axi entrant en le Iglesia postrats per terra
pagaren los Vots, donant agreits les gracies à Maria de Lluch per tants
repetits Beneficis.


            b)

 

            Resvcita
Nostre Señora un miño.

           

            Un
home de la Vila
de Incha tenia vn fill de edad de cinch añys, el qual cayent de vn puesto molt
alt, fonch tan gran el dañy que pati, que estigué vuyt dias sens perlar, y sens
pendra aliment algu. Acudiseli ab metges, y medicinas, y per ser personas
riques no reparaven en los gastos que ocasionaven los medicaments, pero foren
estos sens profit, perque en el vuyta dia entengueren tots de que ja el miño
era mort y passades tres hores desde el punt en que cregueran que ja avia
espirat, lo començà a amortellar se mare; pero el pare qui quant acabà de
perdra le confiança que tenia antes en los remeys humans, le començà a posar en
nostre Señora de Lluch; no desesperà del remey, sino que fent vot de aportar el
miño a le santa Casa si nostre Señora li tornave le salut, y vida, experimentà
que el matex instant que haguè fet el vot se començà el miño a moure, y donar
mostre de que vivia, perque noy haguès ningun dupte en que le vida, y salut que
dins pochs dias cobrà se devia a le intercessio de esta gran Señora.