Rebut del marquès de Bellpuig

Bm-1799b-7.6

           He
rebut del Senyor Joaquim Coll, Balle
Reial de la vila de Sóller, una
lliura, tres sous y vuit diners per
el lluïsme, y relluïsme de deu lliuras, devuit sous, capital de sis sous, sis
diners y malla, cens al for de 3 p% de nombre de tretze sous y un diner, cens
al dit for, reduhits de una lliura y quinze sous, cens al de 8 p %, que ha
convingut quitar al Reverend Comú de
Preveres de la parroquial de dita
vila, cuyo cens li presta per una porció de terra olivar de major nombre,
situada en el terme de dita vila y lloch dit la Figuera, tinguda en alou y
jurisdicció de la Baronia
de Ampúrias, feta gràcia de deu una. Palma 27 de setembre de 1799.

Són ___________________________________________________ 1
lliura 3 sous. 8 [diners].

  

Marqs de Bellpuig