Respostes a l’interrogatori del visitador eclesiàstic

            Si sciunt aliquem hereticum in villa seu insula Evice.

(…)

            Si sciunt aliquem habentes duas uxores vel qui teneat uxor et concubina
simul
.

(…)

Venerabilis Berengarius Robioni, Nicholaus Balançat et Bartholomeus
Corder, Jurati Evice, anno presenti, testes jurati, ad sancta Dei quatuor
Evangelia eorum manibus corporaliter tacta et interrogatti dicere veritatem
super primo, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII, capitulis
desuper perductis, et eisden de verbo ad verbum singulariter et distincte
perlectis, et primitus super primo, et dicxerunt omnes tres concordes
: Senyor, nos vos dehim que en tota la illa ni villa ni Castell de
Eviça no sabem que hage heretgia, ni de semblant obra tant leya ni tant enorma
negun ne sia tochat ni faça, ans com ho sabessem sensa testimoni nostre nos
seriem aquells qui ho haguerem denunciat, e encara en present ho denunciariem,
si so sabiem, car no voldriem, pus a nostre Senyor plau que som en lo offisi de
Juradia, que aytal ni leig pecat se feés ni usàs en lo present loch. Int. si ho
han hoit dir que aytal pecat alcun lo cometa ni faça ni encara hage comés ni
fet per temps passat, et dicserut omnes
tres concordes
que nou han hoit dir, com segons dit han, axí mateix ne
serien denunciadors e perseguidors.

(…)

Super V capitulo interrogantur et dixerunt super ipso se nihil scire que en la ylla de Eviça, vila ni castell sia alcun hom qui hage dues
mullers ni hage muller e tinga amiga e habiten ensemps. Int. si audierunt dici, et dixerunt sobre les dues mullers, que es
diu que Nalfonso calafat, castellà, ha muller en Castella e ha presa muller en
lo present loch. Int. a quo vel a quibus
dici audierunt, et dictus Berengarius dix quod audivit dici
a Namorós,
drassaner, que una dona castellana era arribada en Evissa e anava en romiage a
Sent Jachme, e que li havia dit que lo dit Alfonso havia muller en Sibilia, e
que havia infans, e que altre ne havia presa en lo present loch. Encara més ho
ha hoit dir a un altre hom qui dien Nalfonso castellà, que té per amiga na Joana,
que diu que lo dit Alfonso ha la dita muller en lo dit loch de Sibilia, Regne
de Castella, e que ell la conex.

(…)