Sebastià Morro: Dècimes desbaratades

Bm-1850*-2.1

I.

 

                                                            Un decapvespre s’ estiu,

                                                         Just
damunt es Miradó,

                                                         S’
engollía un retgidó

                                                         Un estufat de perdiu,

                                                         Y
fent com aquell qui riu,

                                                         Lo emperador de la China

                                                         Junt
ab se seua cosina

                                                         Plomaven
dos colomins,

                                                         Perque
es bevía bons vins

                                                         Es
marques de Palestina.

 

II.

 

                                                            Vint y set frares del carma

                                                         Y catorce jeperuts

                                                         Encalsaven
devuit muts

                                                         Per
dins es ducat de Parma:

                                                         Mentrestant
moguent alárma

                                                         Tretse
jutges y set metjes

                                                         Se
menjaven cinch mil fetjes

                                                         Frits
dins setse casarolas

                                                         Perque
ab trenta castañolas

                                                         Ballaban
cinchcents heretjes.

 

III.

 

                                                            Es dia de Sant Bernat

                                                         A
darrera la Real

                                                         Aplegá
mal de caxal

                                                         S’
Ajuntament de ciutat:

                                                         Y
favorits per s’ embát

                                                         Entraren dins sa Vileta

                                                         Dos
vaxells, una corbeta

                                                         Y
set llanxas canoneras

                                                         Carregadas
de cireras,

                                                         Botons,
guyas, flochs y veta.

 

IV.

 

                                                            Un capitá retirát

                                                         Deya,
quexantse del mon:

                                                         «Tots
els homos falsos son,

                                                         Ja
no existeix jermandat.»

                                                         Aquest
ditxo propagát

                                                         Y
repetit dins Turquia

                                                         Mogué
tal algaravía

                                                         A ses monjes de Sansellas,

                                                         Qu’ es begueren sis botellas

                                                         D’
aigordent y malvasía.

 

V.

 

                                                            Es gran dia qu’ els cruzats

                                                         Prengueren
Jerusalem,

                                                         Componían
un Betlém

                                                         De
Bonaparte els soldats:

                                                         Dos
monarcas destronats

                                                         Qu’
es trovaban dins París,

                                                         Ab
un sac paróm d’ anís

                                                         S’ embarcaren dins un cóvo

                                                         Per
aná á veure fe ‘s bóvo

                                                         A Nerón ab los seus fís.

 

VI.

 

                                                            El Rey de Fransa y Mahoma

                                                         Una
vegada estant gats

                                                         Escamparen
uns filats

                                                         Demunt
Sant Pera de Roma:

                                                         Mentres
va durá sa broma

                                                         Tutom
va vestir de dol

                                                         Y
un pinsá ab un rosiñol

                                                         Veren com per dins se Llonja

                                                         S’
encalsava ab una monja

                                                         Tot
un señó capiscòl.

 

VII.

 

                                                            Juntament ab Sant Feliu

                                                         Tot
enravenát de fret

                                                         S’
en va anár ab gran secrét

                                                         Alejandro á treure un niu:

                                                         Y
nadant per dins un riu

                                                         Manotetjant
y fent via,

                                                         Movían
algaravía

                                                         Dos esbarts de cosidoras

                                                         Qu’
ab ses seuas estisoras

                                                         S’
esquinsaven se camía.

 

VIII.

 

                                                            «Ets just un nín de tres dias»

                                                         Deya
un dia Catilina

                                                         A
un emperadór de China

                                                         Qu’
inflave unas xeremías:

                                                         Y
per fér cuatre sangrías,

                                                         A
n’ el bisbe de Manresa

                                                         Asaltaren
per sorpresa

                                                         Els
moros, Sant Petersburgo,

                                                         Mentres
qu’ es fills de Licurgo

                                                         Cantaven
la Marsellesa.

 

IX.

 

                                                            Cuant els negres feren nutla

                                                         S’
alianza de Gibraltá

                                                         Sixto quint els enviá

                                                         A
Guinéa á pendre butla:

                                                         Y
just com qui fentne burla,

                                                         Contemplava
Santa Rita

                                                         Dos
frares que d’ una ermita

                                                         Sortian ab un pandero

                                                         Y
á cás confés de Lutero

                                                         S’
en anavan de visita.

 

(…)