Testament de Joan Valls

Vull y man sia fet per gorniment del altar maior,
un pali de brocat carmasí al mig la nativitat de nostre senyor, ben brodat de
fil de hor y argent com sia master y ahon serà master la flocadura o serras sia
tot de fil de hor. Emés sia fet del meteix brocat carmasi lo gremial qui aporta
lo prevere quant done sperges de laygua banayta e se acostuma posar en la trona
quant se diu lo Evangeli y en cascun cap hi sien pintades las mias Armas, hobrades
de fil de hor y de argent tant com puga star ab la flocadura y serras de fil de
hor.―Vuy y man per gorniment del glorios Sant Johan Evangelista que es en la
sglesia major, hi sia fet un pali de vellut blanch pintat al mig lo misteri de
quant fonch llansat en la ylla de Patmos, també obrat de fil de hor y argent
com será menester ab las mias armas a cada cap obradas de fil de hor y argent
ahont será master ab la flocadura y serras de fil de hor y sia pera las festas
de la Mare de
Deu gloriosa.―Vull y man que cascuna festa de nostra dona gloriosa se salebran
en la capella de nostra Senyora de Sperança, les completes com yo ho tinch
acostumat per anima de ma mare.