Visita pastoral a l’església parroquial de Calvià

Bm-1599-7.2


              Primo visità lo Sanctíssim Sacrament
y sacrari y capseta de aquell y trobà tot star bé.

            Item visità les capsetes dels olis, una
y altra, y trobà totes star bé. Però com la capsa dels bapteigs sia de lautó y
axí indecent, ordenà que’s faça una decent capsa de argent per a dit effecte,
segons ja en la prop passada visita stà ja ordenat, manant que la dita y la
present ordinatió sia dins de huyt mesos adimplida sots pena de XX sous.

           Y
visitant aquí mateix les relíquies y coses de argent y trobant que lo Lignun Crucis stà indecentment sens
guarnitió, y estant ja ordenat que se faça una creu de argent daurada per a la Sma. Vera Creu la qual
se puga posar en lo peu de la custòdia maior y fins ací dins de cinch anys no
se ha curat posar-hi mà, ordena y mana que a la primera occasió y commoditat la
dita ordinatió sia al peu de la letra adimplida encarregant al Rnd. Rector que
exhorte lo poble a tant important y necessària obra.

             Y
com aximateix stiga ordenat que la agulla y frontisses de la custòdia de les
processons del Sm. Sacrament se muden en un costat per les causes en dita
ordinatió apposades y fins ací no’s sia fet, ordena y mana que dita ordinatió
sia adimplida dins de tres mesos sots pena de quaranta sous.

             Fonts.
Y en continent anà a les fonts babtizmals les quals stan a modo de altar dins
de una capelleta en la qual stà posat un crucifixi gran y trobà dites fonts
sens tancadura y com ja en dita visita passada stiga ordenat que’s faça pany y
clau y no se és fet, ordena que dita tancadura ab sa clau sia posada dins de
huyt dies sots pena de XX sous.

           Y
per lo semblant essent ordenat que pera bon ornato y decèntia del dit crucifixi
se faça un vel o cortina y no se’s fet, ordena que dins de quatre mesos sia fet
y posat lo dit vel o cortina sots pena de tres lliures.

             Y
com al enfront entre les fonts y lo crucifixi baix la paret de dita capelleta
stiga indecent sens pinctura alguna, ordena que dins de dos mesos se faça en
dit loch alguna pinctura o sia cubert de alguna decent cortina sots pena de
vint sous.

             E
continuant dita visita en continent visità los altars de dita yglèsia y ordenà
lo següent:

             Primo visità lo altar maior de dita
yglésia y retaule de aquell y trobà star tot bé.

             Item visità lo altar y retaule de les
ànimes y trobà star decentment.

            Item visità la capella, altar y retaule
de la sacratíssima Verge Maria del Roser y ordenà que la ara stiga fixa en dit
altar un poquet apparent del dit altar, dins de huyt dies.

            Item visità lo altar y retaule de Sanct
Antoni y trobà star bé.

            Item visità la sacristia la qual ara
novement se fa debaix de la torre y ordenà que en aquella se faça una picheta
ab son grifó per a rentar les mans los preveres quant volen celebrar.

            Y
aquí mateix manà repetir lo inventari de les coses de dita yglésia y repetint
visità singulatim aquelles y ordenà
lo següent:

            Primo attès no’y ha casulla negra bona
per a misses y dia de morts sinó una de vellud negre ja vella e indecent,
ordenà que dins de huyt mesos se’n faça una decent negra y lo freç de la dita
de vellud serveixca per a la nova faedora.

            Item com lo palis nou de domàs blanch sia
curt, ordenà que’s facen per aquell unes cabeceres de semblant domàs per a que
venga bé al altar maior.

           Y visitant aquí mateix los
libres de la sacristia trobà aquells star ab bon orde, en lo libre emperò dels
morts ordenà que quant algú morirà y haurà fet testament se pose en la
descriptió de tal deffunct la clàusula de les obres pies de aquell y en los qui
moriran sens testament se’n faça mentió en lo dit libre.

             Y aprés visità lo campanar de dita yglésia
faent sonar les campanes y trobà star bé.

            Item visità lo fossar y per quant
bestiar pot entrar en aquell ordenà que’s facen en aquell unes grades o
barrera, que ninguna bèstia hi puga entrar, dins de un mes sots pena de XXXX
sous.

            Y
aprés visità tota la yglésia y ninguna cosa en aquella ordenà.

          Y
entenent en negocis y coses de dita yglésia, tenint notícia que lo Rnd. Rector
té en son poder algunes proprietats de legats perpètuos per a esmerçar, ordenà
y manà que dit Reverend Rector dins de dos mesos, sots pena de cinch liures,
depose aquelles en taula y procure tant tost esmerçar aquelles en loch segur, y
de aquí avant les que rebrà les depose tant tost en taula sots dita pena, y de
les que té y per temps rebrà ne faça clarítia a los de qui les té rebudes y de
aquí avant rebrà.

         Y
attento en dita yglésia hi ha molts legats sols de paraula y són perpètuos y
són axí fàcils de perdre’s per venir los successors a negar o àlias, ordenà que
los tals legats axí fets com los faedors se posen en capbreu per encarregament
sobre de algun immoble esmortitzats o almenys per confessió dels obligats y axí
mateix se esmortitzen.

             Y
visitant la casa de la
Rectoria trobà per ara star prou bé y per ço nenguna cosa per
ara ordenà.

           Finalment
ordenà y manà que lo Rnd. Rector procure diligentment que les presents ordinations
y les fetes en les visites passades les quals fins ací no són complides se
adimplescan segons lo tenor de cada huna de aquells sots les penes en dites
ordinations respective apposades,
advertint aquelles una y moltes vegades a los obligats y lo quant importa la
obedièntia a los superiors.